Jakie zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych przyniesie rok 2022?

W nowym, 2022 roku, przepisy dotyczące rynku zamówień ulegną kilku zmianom – pozornie niewielkim, lecz o dużym znaczeniu praktycznym. Większość z nich dotyczyć będzie zamawiających. Niektóre jednak mogą bardzo istotnie wpłynąć na działalność przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia. Wśród nich do najważniejszych zmian zaliczamy ustanowienie lub zmianę przepisów określających:
  • obowiązek nabywania pojazdów niskoemisyjnych, oraz zlecania wykonywania określonych usług związanych z transportem z wykorzystaniem takich pojazdów - od 24 grudnia 2021 r.
  • podwyższenie wysokości progów unijnych, o czym pisaliśmy TUTAJ - od 1 stycznia 2022 r.
  • modyfikację przesłanki wykluczenia z postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa (zmiana brzmienia art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c PZP) - od 1 lipca 2022 r.
  • utworzenie rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, który będzie obejmował informacje dotyczące umów o wartości co najmniej 500 zł - od 1 lipca 2022 r.
  • wygaśnięcie umów w ramach których jednostki samorządu zleciły wykonywanie zadań publicznych, jeżeli umowy te nie będą przewidywały wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 31 grudnia 2022 r.

Zmienione lub nowe przepisy to z pewnością wyzwanie, ale również szansa, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć prace nad zaadaptowaniem działalności do nowego otoczenia prawnego.

Kontakt z autorem: jaroslaw.kola@wkb.pl

Materiał wideo: https://youtu.be/wx2tLA5qyD0