Czy od 1 stycznia 2022 r. zmienią się progi unijne?

Tak – co dwa lata Komisja Europejska dokonuje rewizji kwot wyznaczających tzw. progi unijne. Warto przypomnieć, że gdy wartość zamówienia przekracza progi unijne, zamówienie to powinno być udzielone na zasadach zgodnych z unijnym prawem zamówień publicznych. W praktyce od przekroczenia właściwego progu zależy czy:
  • zamówienie będzie udzielane na zasadach określonych w przepisach o tzw. zamówieniach krajowych, czy też w przepisach o zamówienia unijnych (co zasadniczo wpływa m.in, na czas postępowania i poziom jego sformalizowania);
  • zamówienie sektorowe w ogóle będzie udzielane w reżimie prawa zamówień publicznych (takie zamówienia bowiem zasadniczo wymagają stosowania przepisów PZP pod warunkiem, że ich wartość przekracza progi unijne).
Najbliższa korekta progów dokona się już 1 stycznia 2022 r. Z pozoru zmiana wydaje się kosmetyczna, lecz w praktyce może istotnie wpłynąć na rynek zamówień publicznych. O ile bowiem wartości progów określone w euro nie zmieniły się istotnie, o tyle odpowiadające im równowartości wyrażone w złotych – ustalane „na sztywno” przez Komisję Europejską – wzrosły znacząco, co przedstawia poniższa tabela.


Progi FIN FINpng

Z perspektywy wykonawców oznacza to z jednej strony, że prawdopodobnie nieco częściej będą uczestniczyli w postępowaniach opartych na odformalizowanych i elastycznych rozwiązaniach właściwych dla zamówień krajowych (tzw. podprogowych). Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. zamawiający sektorowi będą mogli większe kwoty wydawać na inwestycje bez konieczności organizowania przetargów.

Kilka praktycznych przykładów - w 2022 r. PZP:

  • uniwersytet zawierający umowę dla celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o niekomercyjnym charakterze będzie mógł bez przetargu wydać o 43 tys. zł więcej niż w roku 2021;
  • od stycznia miejska spółka transportowa będzie mogła przeznaczyć na „bezprzetargowy” zakup pojazdów kwotę o ponad 90 000 zł wyższą niż jeszcze w grudniu 2021 r.;
  • roboty budowlane zlecane przez państwową spółka energetyczną poza reżimem PZP będą mogły kosztować o ponad 1 100 000 więcej niż w roku 2021.

kontakt: jaroslaw.kola@wkb.pl