Kiedy zadać pytania do SWZ, jeżeli termin na ich złożenie upływa w sobotę?

Przepisy PZP nakładają na zamawiającego obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji, pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o jej wyjaśnienie wpłynął nie później niż odpowiednio:
  • 14 dni (postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne),
  • 7 dni (w przypadku skróconego terminu składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia),
  • 4 dni (postępowanie w trybie podstawowym)

przed upływem terminu składania ofert. Wówczas zamawiający powinien udzielić wyjaśnień odpowiednio na 6, 4 lub 2 dni przed terminem składania ofert.

Zarazem przepisy stanowią, że jeżeli termin na zadawanie pytań upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas wykonawca może skutecznie złożyć taki wniosek w kolejnym najbliższym dniu roboczym.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego terminy należy ustalać w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 8 ust. 1 PZP). Zgodnie zaś z art. 115 KC „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

Przykład:

Postępowanie w trybie podstawowym, termin składania ofert upływa w środę, zatem termin na zadawanie pytań (zgodnie z art. 284 ust. 2 PZP) wypada w sobotę.

W takim wypadku wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w poniedziałek, a zamawiający powinien:

  • jeszcze tego samego dnia udzielić wyjaśnień (w terminie 2 dni przed terminem składania ofert) lub
  • przedłużyć termin składania ofert.

Dostrzec można również kontrargumenty, które przemawiałyby za koniecznością zadania pytań najpóźniej w sobotę (m.in. przepis nie określa terminu, w którym wykonawca ma dokonać czynności, tj. zadać pytanie do SWZ, a jedynie – w jakim terminie zamawiający ma udzielić odpowiedzi).

Jednak terminy na zadawanie „wiążących” pytań są zastrzeżone na korzyść wykonawców (mają na celu ochronę ich interesu związanego z przygotowaniem oferty), a zatem należy je również interpretować w sposób korzystny dla wykonawców.

Kontakt z autorem: piotr.wojdak@wkb.pl