Jak prawidłowo sformułować wymóg kompatybilności nabywanego rozwiązania z posiadanym już przez zamawiającego sprzętem?

Celem zamówień publicznych jest zaspokajanie takich potrzeb zamawiającego, które pozostają uzasadnione, a za takie można co do zasady uznać oczekiwanie, że nabywany przedmiot zamówienia będzie kompatybilny z rozwiązaniami, które dany zamawiający już posiada. 

Stąd niejednokrotnie zamawiający wymagają od wykonawców zaoferowania produktów „kompatybilnych”. Za niewystarczające należy jednak uznać sformułowanie wymogu kompatybilności wyłącznie poprzez wskazanie konkretnego produktu (modelu), z jakim oferowany przez wykonawcę produkt ma współdziałać. 

Zamawiający powinien przede wszystkim ukształtować opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych. Formułując wymóg kompatybilności, zamawiający powinien (poza precyzyjnym określeniem sprzętu, którym dysponuje) wskazać oczekiwany stopień zgodności lub zakres współdziałania takiego sprzętu z produktami oferowanymi przez wykonawców (tak np. w wyrok KIO z 25.05.2015 r., KIO 978/15; zob. także wyrok KIO z 6.11.2017 r., KIO 2210/17). Brak takiego dookreślenia tego wymogu mógłby bowiem prowadzić do uznaniowej interpretacji treści SWZ oraz dokonywania oceny ofert w oparciu o treści w SWZ nie wyrażone, co godziłoby w zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Pomocne może okazać się również wskazanie w dokumentacji zamówienia celu, dla którego Zamawiający postawił wymóg kompatybilności – w razie wątpliwości może on stanowić dla wykonawców cenną wskazówkę, jak należy interpretować taki wymóg. Zasadne będzie również dookreślenie, co właściwie zamawiający rozumie przez pojęcie " kompatybilny", gdyż nie ma ono jasnej i jedynej definicji. 

Zamawiający ponadto może wymagać dostarczenia dokumentacji lub certyfikatów potwierdzających kompatybilność oferowanych produktów.

Każdorazowo obowiązkiem zamawiającego jest sformułowanie wymogu kompatybilności w sposób jasny i jednoznaczny, tak aby wykonawcy jeszcze przed złożeniem oferty wiedzieli, jakie cechy mają posiadać oferowane przez nich produkty.

Autorstwo: r. pr. Ludmiła Kitaszewska, p. Anna Cynkarz,
zespół prawa zamówień publicznych WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

kontakt: ludmila.kitaszewska@wkb.pl