Czy zamawiający może udzielić zamówienia wspólnie z podmiotem niezobowiązanym do stosowania PZP?

Tak – choć zagadnienie, o którym mowa w tytule zostało rozstrzygnięte już kilka lat temu, co jakiś czas dopuszczalność wspólnego udzielania zamówienia przez zamawiających oraz podmioty nieposiadające takiego statusu jest poddawana w wątpliwość.

Warto więc przypomnieć, że również po 1 stycznia 2021 r. aktualność zachowuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. I CSK 207/14). Stwierdzono w nim, że „istnienie po stronie określonego podmiotu obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych nie stanowi - samo w sobie - przeszkody w udzieleniu przez taki podmiot zamówienia łącznie z innym podmiotem, który obowiązku takiego nie ma. (…) Skorzystanie (…) przez nie z (…) możliwości przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez jednego zamawiającego w imieniu wielu zamawiających może wynikać z przyczyn o charakterze ekonomicznym (np. możliwość zakupu większej ilości towarów bądź usług może zapewnić korzystniejsze warunki zakupu), ale także z warunków organizacyjnych (np. brak wyspecjalizowanych służb mogących przeprowadzić skomplikowane postępowanie). Brak jurydycznych przesłanek do pozbawienia ich tej możliwości”.

Rozstrzygnięcie to ma bardzo duże znaczenie praktyczne, w szczególności dla zamawiających należących do grup kapitałowych, których członkami są podmioty o niejednorodnym statusie z punktu widzenia prawa zamówień publicznych. Warto jednak podkreślić, że wskazane przez SN rozwiązanie nie może służyć unikaniu stosowania przepisów PZP. Należy więc powyższe uwagi uzupełnić poprzez potwierdzenie, że poprzez wspólne udzielenie zamówienia z podmiotami niezobowiązanymi do stosowania PZP, zamawiający nie mogą zawierać poza systemem zamówień publicznych takich umów, które działając samodzielnie musieliby zawierać w reżimie PZP.

Kontakt: jaroslaw.kola@wkb.pl