Czy wykonawca, zastrzegając określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, musi wykazać, że mają one wartość gospodarczą?

Nie każda informacja o charakterze technicznym, technologicznym czy organizacyjnym przedsiębiorstwa może być przedmiotem tajemnicy, ale wyłącznie taka, która ma pewną wartość gospodarczą tj. jest źródłem zysku lub pozwala na zaoszczędzenie kosztów przedsiębiorcy dzięki temu, że pozostanie poufna.

Zgodnie z treścią art. 18 ust.3 PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – posiadają m.in. wartość gospodarczą.

Czym właściwie jest wartość gospodarcza informacji? Warto posłużyć się przykładem wypracowanym przez orzecznictwo. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z niedawnych wyroków (KIO 715/21) wartość gospodarcza może wyrażać się w sposób pozytywny poprzez wycenę określonego dobra jako wartości niematerialnej i prawnej (przykładowo znaku towarowego, prawa autorskiego, czy pewnego unikalnego rozwiązania organizacyjnego, mającego trwałe zastosowanie i kreującego pewną wartość), posiadającą określoną wartość, dającą się ująć w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić), która zarazem powinna zostać wyceniona jako przynależne uprawnionemu wartości (co do przedsiębiorstwa może znaleźć uchwytny wymiar w dokumentach księgowych oraz sprawozdaniu finansowych jako wartość niematerialna i prawna). Przejawem tej wartości może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, jaką wykonawca może ponieść w razie, gdyby informacja została upowszechniona szerszemu gronu podmiotów.

Warto przy tym pamiętać, że wartość gospodarcza powinna mieć wymiar obiektywny, co oznacza, że samo przekonanie przez przedsiębiorcę o wartości posiadanych przez niego informacji jest niewystarczające.

Kontakt z autorem: ludmila.kitaszewska@wkb.pl