Czy wykonawca może powierzyć realizację całości zamówienia podwykonawcy, samodzielnie wykonując jedynie czynności koordynacyjne?

Zarówno z legalnej definicji umowy o podwykonawstwo, jak i treści art. 462 PZP wynika, iż wykonawca może powierzyć wykonanie jedynie części zamówienia podwykonawcy. Wykładnia obu norm prowadzi zatem do wniosku, że praktyka powierzenia podwykonawcom całości zamówienia wzbudza poważne zastrzeżenia. Zaakceptowanie dopuszczalności powierzenia podwykonawcom realizacji całości zamówienia doprowadziłoby do obejścia przepisów PZP i skłania do wniosku, że de facto doszłoby do "udzielenia" zamówienia podwykonawcy, a nie wykonawcy.

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2021 r. (sygn. akt XXIII Zs 11/21). W sprawie, której przedmiotem było postępowanie na świadczenie usług serwisowych i wsparcia oprogramowania słusznie sąd wskazał, że same czynności organizacyjno-koordynacyjne nie stanowią wykonywania zamówienia

W konsekwencji zarządzanie realizacją umowy, organizacja i koordynacja prac podwykonawców, dbanie o prawidłową realizację prac, udział w czynnościach odbiorowych czy wystawianie i przyjmowanie faktur ma jedynie charakter pomocniczy i nie przekłada się bezpośrednio na wykonywanie przedmiotu zamówienia.  

Sąd Okręgowy wskazał przy tym, iż realizacja powyższych czynności nie spowoduje, że Wykonawca nabędzie określone doświadczenie umożliwiające mu w przyszłości udział w kolejnych zamówieniach rodzajowo podobnych.

kontakt z autorem: ludmila.kitaszewska@wkb.pl