Czy wykonawca ma obowiązek wnioskowania o wyjaśnienie treści SWZ?

W określonych przypadkach, Wykonawca może być obowiązany do zwrócenia się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 PZP, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Literalne brzmienie przywołanego przepisu wskazuje więc, że możliwość zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ pozostaje jedynie uprawnieniem Wykonawcy.

Niemniej, możliwość zwrócenia się o wyjaśnienie treści SWZ powinna być interpretowana łącznie z art. 354 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który przewiduje obowiązek współdziałania wierzyciela z dłużnikiem. W tym kontekście, w przypadku, jakichkolwiek niejasności, zamawiający powinien współdziałać z Wykonawcą, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia.

Jednocześnie, Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien dochować należytej staranności, która powinna być oceniana w kontekście profesjonalnego charakteru działalności. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 626/13, uzasadnionym jest aby od profesjonalisty w danej dziedzinie wymagać większej staranności niż od innych uczestników rynku, w tym w szczególności zwrócenia się do zamawiającego o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. W dalszej części uzasadnienia SN zauważa, że „w danych okolicznościach składanego i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz wątpliwości występujących po stronie wykonawcy, art. 38 p.z.p. stanowi w związku z art. 354 § 2 k.c. nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności może być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy (…).


Kontakt: pawel.kania@wkb.pl