Czy warunek doświadczenia w wykonaniu podobnego zamówienia można wykazywać na podstawie doświadczenia w wykonaniu kilku umów?

Tak, choć pod dwoma zasadniczym warunkami. Po pierwsze z SWZ nie może wprost wynikać, że zamawiający przez „zamówienie” rozumiał jedną umowę o zamówienie publiczne. Po drugie pomiędzy wskazanymi umowami musi istnieć związek techniczny, funkcjonalny, miejscowy i czasowy, pozwalający traktować rezultat realizacji tych umów jako jedną całość.

Taki pogląd został. wyrażony m.in w wyroku KIO z dnia 24 czerwca 2021 r. o sygn. akt KIO 1448/21, która rozpatrywała warunek udziału w postępowaniu sprowadzający się do posiadania doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę klastra obliczeniowego o określonej teoretycznej mocy obliczeniowej. W toku postępowania powstał spór, czy wykonawca wykazać spełnianie warunku na podstawie kilku umów zawartych z tym samym zamawiającym. Zdaniem Izby brak zdefiniowania w SWZ pojęcia zamówienia powinien nie może obciążać wykonawcy. Powinien być raczej interpretowany na korzyść wykonawcy, który chciałby wykazywać spełnienie warunku powołując się „na zamówienie zrealizowane na rzecz tego samego odbiorcy w tym samym czasie na podstawie dwóch umów”.

W świetle powyższego możliwość powoływania się na kilka umów przy wykazywaniu tego typu warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, niemniej istotnie ograniczona z uwagi na konieczność występowania ścisłego związku pomiędzy nimi.

kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl