Czy wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być wystawione na wszystkich konsorcjantów?

Nie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie musi być wystawiona na wszystkich konsorcjantów, jednak z treści gwarancji musi wynikać, że gwarant zabezpieczył ofertę złożoną przez konsorcjum.

Dopuszczalne zatem jest, aby gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona na zlecenie jednego członka konsorcjum. Ważne jest, aby z takiej gwarancji wynikało, że gwarant miał świadomość, że wystawiona przez niego gwarancja obejmuje ofertę składana przez konsorcjum. Gwarant bowiem musi wiedzieć za czyje działania lub zaniechania odpowiada. Nie jest przy tym istotne czy gwarancja została wydana na zlecenie jednego konsorcjanta czy też całego konsorcjum.  

W orzecznictwie KIO prezentowane były różne poglądy, jednak wydaje się, że problem ten został ostatecznie rozstrzygnięty w wyroku Sądu Najwyższego (IV CSK 86/17) oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku (XII Ga 555/18).

Potwierdzenie wniesienia wadium nie może być uzupełnione po otwarciu ofert, a oferta, która nie została skutecznie zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu. Dlatego tak ważne jest, aby wraz z ofertą wykonawca przedstawił prawidłowe wadium.

Kontakt z autorem: michal.mielnik@wkb.pl