Czy w związku z wojną na Ukrainie ustanowione zostały szczególne rozwiązania w obszarze prawa zamówień publicznych?

Tak, wprowadza je ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako „Specustawa”), która – co istotne – w odniesieniu do udzielania zamówień weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Wprowadzone nią przepisy przewidują wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów PZP przy zawieraniu umów niezbędnych dla realizacji następujących zadań:

 • realizowanych przez organy gmin, a polegających na umożliwianiu obywatelowi Ukrainy nieodpłatnego wykonania fotografii potrzebnej do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 8 ust 1 Specustawy),
 • zakup sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji przez nie zadań przez ministra właściwego ds. informatyzacji (art. 8 ust 1 Specustawy),
 • zapewnienie prawa do świadczeń socjalnych (art. 26 ust. 5 Specustawy),
 • zapewnienie opieki medycznej i pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomocy w postaci świadczenia pieniężnego przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (art. 112 ust. 5 w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • wykonywanie poleceń wydawanych w sytuacji kryzysowej przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 7c ust. 1 tejże ustawy.

Można jednak ocenić, że kluczowe znaczenie praktyczne będzie miało wyłączenie ustanowione w art. 12 ust. 6 Specustawy. Zgodnie z tym przepisem PZP nie znajdzie zastosowania do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy polegającej na:

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3 powyżej;
 5. zorganizowaniu rezydencji polegającej na zapewnieniu warunków pobytowych umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny;
 6. ustanowieniu stypendium twórczego polegającego na zapewnieniu wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowego umożliwiającego lub wspierającego prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny;
 7. zorganizowaniu pobytu twórczego polegającego na zapewnieniu warunków pobytowych, wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowego umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny.

Istotne jest jednak, że zakres podmiotowy tego wyłączenia został precyzyjnie wskazany, a wielu bardzo zamawiających nie będzie uprawnionych do jego stosowania. Skorzystać z niego mogą:

 • wojewoda,
 • inny organ administracji publicznej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej,
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne.

Podkreślić również należy, że wyłączenie obejmuje wyłącznie umowy niezbędne do zapewniania pomocy, o której mowa powyżej, a także niezbędne do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy. Zawierając umowę na podstawie wyłączenia będzie zobowiązany do upublicznienia w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji na temat okoliczności faktycznych uzasadniających jego zastosowanie, a ponadto do podania:

 1. nazwy i adres siedziby zamawiającego;
 2. daty i miejsca zawarcia umowy lub informacji o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opisu przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. ceny (albo ceny maksymalnej, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia);
 5. nazwy (firmy) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.


Kontakt z autorem: jaroslaw.kola@wkb.pl