Czy w postępowaniu unijnym można złożyć JEDZ poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza?

Nie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia powinien zostać opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentu nie wywołuje skutków tożsamych do podpisania go przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 roku, sygn. akt II CSK 318/16, notariusz poświadczając dokument za zgodność z oryginałem nie kontroluje prawdziwości okazywanego mu dokumentu i nie weryfikuje prawidłowości jego wydania.Czynność notariusza nie kreuje oświadczenia woli wykonawcy, ograniczając się jedynie do poświadczenia zgodność kopii z okazanym mu dokumentem. Jednocześnie, zgodnie z PZP niedopuszczalnym jest, aby dokumenty takie jak m.in. JEDZ mogły być składane w innej formie niż w oryginale. Tym samym, złożenie dokumentu JEDZ poświadczonego za zgodność z oryginałem jest nieprawidłowe i nie może zastąpić kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego.


Powyższe potwierdzone zostało w orzecznictwie KIO (tak m.in. KIO 2270/19, KIO 422/21). Należy również pamiętać, że w przypadku niezłożenia przez wykonawcę dokumentu JEDZ, jego wadliwego poprawienia lub uzupełnienia, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.


Kontakt z autorem: pawel.kania@wkb.pl