Czy ugoda zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest zgodna z PZP?

Tak, o ile zawarcie ugody nie prowadzi do naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalności zmiany umowy o realizację zamówienia publicznego.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy PZP, wprowadzone zostały przepisy w zakresie polubownego rozwiązywania sporów (Dział X). Tym samym, ustawa PZP po raz pierwszy wyraźnie przewiduje możliwość zawarcia ugody. Okoliczności jej zawarcia nie pozostają jednak niczym nieograniczone. W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 592 PZP,  zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 (tj. przepisów dotyczących zmian umowy). Ponadto, pomimo, że nie zostało to wskazane wprost, nie można zapominać, że ugoda nie może naruszać żadnego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W innym przypadku będzie ona bowiem nieważna na podstawie art. 58 KC.

Aktualnym w tym zakresie pozostaje wydany na kanwie poprzedniej ustawy PZP, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie o sygn. akt I GSK 1785/18. Orzeczenie to zostało wydane w stanie faktycznym, w którym zamawiający zawarł z wykonawcą ugodę sądową, w wyniku której doszło do obniżenia kary umownej nałożonej wcześniej na wykonawcę na skutek nienależytego wykonania umowy. W uzasadnieniu stwierdzono, że „Potencjalnie natomiast o sprzeczności Ugody z art. 144 ust. 1 p.z.p. można mówić wówczas, gdy zmienia ona treść postanowień umowy zawartej w trybie prawa zamówień publicznych, w tym modyfikuje treść zamówienia w sposób istotny, względnie - prowadzi do skutku zakazanego przez ten przepis (obejście prawa)”.

Z drugiej jednak strony NSA sformułował odważną i „probiznesową" koncepcję interpretacji art. 144 w kontekście ugodowego usuwania sporów dotyczących kar umownych. Stwierdził mianowicie: „naliczenie kary umownej i jej zapłata nie stanowi istotnego elementu umowy, nie mając żadnego wpływu na zasady wykonania umowy i wysokości wynagrodzenia. Nie wpływa także na krąg potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wysokość kary umownej i możliwość jej miarkowania nie stanowiła bowiem [w danych okolicznościach - przyp. wł.] kryterium oceny ofert i nie może być poddana ocenie pod kątem ich zgodności z SIWZ. W tej sytuacji, nawet przyjmując, że w wyniku zawarcia Ugody doszło do zmiany postanowień Umowy, to i tak wprowadzone zmiany nie mogłyby zostać uznane za istotne, a co za tym idzie niedopuszczalne na gruncie art. 144 p.z.p."


Kontakt: pawel.kania@wkb.pl