Czy treść dokumentu gwarancji może podlegać wykładni jako oświadczenie woli?

Tak, pomimo pojawienia się pewnych wątpliwości w orzecznictwie KIO (zob. w szczególności wyrok KIO z 3.09.2008 r., KIO/UZP 868/08), można odnaleźć również interesujące stanowisko, że „zgodnie z aktualną linią orzeczniczą dopuszczalna i celowa jest wykładnia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącego wadium, przy czym wystarczającą podstawą dla dokonania takiej czynności są zasady ustawy Pzp i art. 65 k.c.” – tak w wyroku KIO z 12.01.2018 r., KIO 2739/17.

Jednocześnie jednak wskazuje się, że m.in. z uwagi na rygorystycznie rozumiany wymóg z art. 97 ust. 5 PZP, aby wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert i było utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, wykładnia tego oświadczenia woli nie może mieć charakteru nazbyt liberalnego – zob. np. wyrok KIO z 27.05.2021 r., KIO 1003/21.

Na tej podstawie KIO przyjmuje, że omyłki pisarskie polegające na przykład na pomyleniu cyfry w przedmiocie zamówienia lub w dacie obowiązywania gwarancji nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia oferty jako niezabezpieczonej wadium. Kluczowym jest jednak, żeby taka omyłka miała charakter oczywisty, np. błędnie wpisana data obowiązywania gwarancji wskazywała na dzień przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia lub znacznie później. Omyłki nie mogą więc budzić wątpliwości, co do intencji gwaranta by prawidłowo i skutecznie zabezpieczyć wnoszoną ofertę – zob. np. wyrok KIO z 9.02.2012 r. KIO 150/12, wyrok KIO z 28.06.2016r., KIO 1040/16.

Kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl