Czy przewidzenie w ramach opisu przedmiotu zamówienia wymogu prowadzenia serwisu oferowanego urządzenia na terenie Polski może stanowić niedozwolone preferencje krajowe?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco pod warunkiem, że sposób sformułowania wymogu nie ustanawia barier dla konkurencji w postępowaniu, a sam wymóg uzasadniony jest racjonalną i obiektywną potrzebą zamawiającego. Podstawę dla takiej konkluzji może stanowić orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2019 r. o sygn. I GSK 1506/18, w którym za nieuzasadnione bariery dla konkurencji uznano wymóg posiadania placówki serwisowej na terenie kraju lub określenie przez Zamawiającego wybranej formy świadczenia serwisu, natomiast generalny wymóg wykonywania serwisu na terytorium Polski uznano za co prawda uciążliwy dla pewnych wykonawców, ale nie stanowiący automatycznie niedozwolonej bariery dla konkurencji.

Tak długo zatem dopóki opis przedmiotu zamówienia będzie dotyczył serwisu jako zespołu czynności serwisowych i naprawczych odnoszonych do urządzenia, a nie konkretnego miejsca istnienia zaplecza serwisowego będzie on zgodny ze standardami reżimu zamówień publicznych.

Ważne jest również, żeby powód wprowadzenia takiego wymogu był należycie uzasadniony, co oznacza, że nie wystarczy odwołanie się do przesłanek ekonomicznych w postaci oszczędności dla zamawiającego, ale należy również wskazać inne dobra podlegające ochronie, jak na przykład zachowanie ciągłości w funkcjonowaniu usług publicznych.kontakt: mikolaj.cisel@wkb.pl