Czy przepisy o doręczeniach elektronicznych wpłyną na udzielanie zamówień publicznych?

Nie, ale wpłyną na funkcjonowanie zamawiających publicznych.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, co jednoznacznie wskazano w jej art. 3 pkt 1 lit. b). Tym samym PZP wyczerpująco określa zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

O ile jednak przepisy ww. ustawy nie odnoszą się do samego procesu udzielania zamówień, o tyle wpłyną na funkcjonowanie wielu zamawiających w innych obszarach ich działalności.

Ustawa bowiem przewiduje liczne nowe obowiązki w zakresie doręczania elektronicznych, które to nakładane są na „podmioty publiczne”. Przez to pojęcie rozumieć należy m.in. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także tzw. podmioty prawa publicznego. Tym samym pojęcie „podmioty publiczne” obejmuje te same podmioty, które na gruncie PZP kwalifikowane są jako „zamawiający publiczni”.

Są one zobowiązane m.in. do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE). Jest to konieczne, ponieważ nowym obowiązkiem podmiotów publicznych jest doręczanie korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru zasadniczo z wykorzystaniem PURDE.

Dlatego choć ww. ustawa nie wpłynie na przebieg postępowań o udzielenie zamówienia, wpłynie na działalność samych zamawiających, w tym związaną z zamówieniami. Tytułem przykładu można wskazać, że choć w komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu będzie odbywała się na zasadach określonych w PZP, o tyle np. ustosunkowanie się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej o udzielanych zamówieniach, może wymagać stosowania przepisów o doręczeniach elektronicznych.

Kontakt z autorem: jaroslaw.kola@wkb.pl