Czy pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym pozostający ze stroną w stosunku zlecenia musi wykazać umocowanie poprzez złożenie umowy ?

Nowe PZP wprowadziło pewne ograniczenia w zakresie tego, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Za wyjątkiem pełnomocników profesjonalnych (adwokatów i radców prawnych), krąg osób uprawnionych został ograniczony do:
  • osoby sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania,
  • osoby pozostającej ze stroną lub uczestnikiem w stosunku zlecenia (nie musi to być jednak stałe zlecenie), jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
  • pracownika strony/uczestnika postępowania.

Reprezentując stronę lub uczestnika postępowania przed KIO, pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności złożyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis tego pełnomocnictwa. Przy tym, o ile łatwo zweryfikować, czy dana osoba jest pełnomocnikiem profesjonalnym, to warto odpowiedzieć na pytanie, czy i jak Izba może sprawdzić, czy pełnomocnik nie będący radcą prawnym lub adwokatem pozostaje ze stroną w stosunku zlecenia oraz jaki jest jego zakres. W szczególności czy taki pełnomocnik powinien okazać stosowną umowę ze swoim klientem, a może nawet złożyć ją wraz z odwołaniem?  

W jednym z wyroków Izba uznała, że nie ma obowiązku załączania umowy zlecenia do odwołania, a także składania go przy pierwszej czynności procesowej. KIO wskazała, iż „Oczywiście pożądanym jest, aby pełnomocnik pozostający w stosunku zlecenia był w stanie ten fakt wykazać w sytuacji zaistnienia wątpliwości, co do istnienia tego stosunku czy jego charakteru, jednakże w ocenie Izby brak jest przepisu obligującego pełnomocnika do wykazywania istnienia tego stosunku”. Wystarczające zatem w ocenie KIO jest przedłożenie samego pełnomocnictwa od mocodawcy.

Kontakt: ludmila.kitaszewska@wkb.pl