Czy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy może być udzielone w formie pisemnej?

Tak – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być udzielone w formie pisemnej pod warunkiem, że zamawiający otrzyma kopię tego dokumentu uwierzytelnioną przez notariusza za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pamiętać należy, że pełnomocnik nie może samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem udzielonego mu pełnomocnictwa (poprzez opatrzenie skanu tego dokumentu własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadą jest składanie dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej. W przypadku dokumentów sporządzonych w postaci papierowej i opatrzonym własnoręcznym podpisem wystawcy, przekazuje się ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co istotne, w przypadku pełnomocnictwa takiego poświadczenia może dokonać wyłącznie mocodawca lub notariusz (§ 7 ust. 2 - 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie).

Ponieważ komunikacja z zamawiającym odbywa się wyłącznie elektronicznie, zatem nie jest możliwe przekazanie zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa na piśmie (np. listem poleconym lub składając na biurze podawczym).

Kontakt z autorem: piotr.wojdak@wkb.pl