Czy oferty złożone przez wykonawców w postępowaniach podprogowych mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Odpowiedź na powyższe pytanie, jest uzależniona od ustalenia czy mamy do czynienia z postępowaniem prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, czy też w oparciu o regulamin zmawiającego (np. zamówienia wyłączone spod reżimu ustawy ze względu na wartość niższą niż właściwe progi bagatelności). W przypadku tzw. postępowań "ustawowych" zastosowanie znajduje art. 74 PZP, który przewiduje obowiązek udostępniania złożonych w postępowaniu ofert jako załączników do protokołu postępowania. W tym zakresie stanowi on swego rodzaju uzupełnienie, rozszerzenie obowiązku informacyjnego przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (UDIP).

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku ofert składanych w toku postępowań, co do których nie znajdują zastosowania przepisy PZP. Jak zostało bowiem odnotowane w orzecznictwie, oferty stanowią zasadniczo dokumenty prywatne, które zostały tylko skierowane do zamawiających publicznych. Informacje w nich zawarte – w świetle UDIP, mogą więc podlegać udostępnieniu tylko o tyle o ile wywierałyby wpływ na dysponowanie majątkiem publicznym. W konsekwencji oferty, które nie zostały wybrane w toku postępowania niepublicznego nie powinny podlegać udostępnieniu w trybie przewidzianym w UDIP, a contrario takiemu udostępnianiu podlega treść ofert zwycięskich, niemniej z uwzględnieniem w ograniczeń przewidzianych w UDIP (tak. min. w wyroku WSA w Poznaniu z 18.12.2019 r., II SAB/Po 97/19 oraz wyroku WSA w Poznaniu z 9.06.2021 r., II SAB/Po 48/21).  

Kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl