Czy oferta, której termin związania już upłynął, może zostać wybrana jako najkorzystniejsza?

Tak - oferta, której termin związania już upłynął, może zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Jednak wybór taki powinien być poprzedzony wnioskiem zamawiającego do wykonawcy (którego oferta została najwyżej oceniona) o wyrażenie zgody na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej, pomimo upływu terminu związania. Zamawiający powinien wyznaczyć wykonawcy termin na odpowiedź na taki wniosek. Jeżeli wykonawca nie wyrazi takiej zgody, zamawiający zwraca się z podobnym wnioskiem do kolejnego wykonawcy. Zamawiający zatem, pomimo tego, że upłynął terminu związania ofertą, może rozstrzygnąć postępowanie i wybrać ofertę najkorzystniejszą

Wykonawca natomiast nie jest zobowiązany do utrzymywania ciągłości związania ofertą przez cały czas trwania postępowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami PZP wykonawca nie może samodzielnie przedłużyć terminu związania ofertą. Jedynie zamawiający może (jednokrotnie) zwrócić się do wykonawcy o takie przedłużenie.

W tym kontekście ważna wydaje się również kwestia wadium. Jeżeli zamawiający żądał złożenia wadium, to termin jego obowiązywania powinien być tożsamy z terminem związania ofertą. Jeżeli wykonawca, na wniosek zamawiającego, przedłuża termin związania ofertą, powinien również przedłużyć termin obowiązywania wadium lub złożyć nowe wadium, którego termin obowiązywania nie będzie krótszy niż termin związania ofertą. 

Jeżeli natomiast zamawiający nie zwróci się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, wówczas wykonawca, po upływie terminu związania ofertą, nie jest zobowiązany do utrzymywania ważności wadium. To powoduje, że zamawiający, w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, może nie dysponować wadium wykonawcy.  

Kontakt z autorem: michal.mielnik@wkb.pl