Czy naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska wpływ ana sytuację wykonawcy na rynku zamówień publicznych?

Wobec wykonawców niebędących osobami fizycznymi sankcją wykluczenia objęte jest wydanie ostatecznej (a zatem takiej, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, jeśli wymierzono wykonawcy karę pieniężną.

Wykluczenie nie jest wprawdzie zależne od wysokości nałożonej kary pieniężnej, jednak jej niewielka wysokość może wypływać na odstąpienie od wykluczenia z uwagi na jego nieproporcjonalność. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska przewidują nie tylko przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ale również innych ustaw, takich choćby jak ustawa o ochronie przyrody czy ustawa o odpadach.

W celu uniknięcia sankcji wykluczenia wykonawca może przeprowadzić procedurę self-cleaning, która będzie zmierzała do naprawienia szkody wyrządzonej nieprawidłowym postępowaniem (głównie poprzez zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez właściwy organ) jak również poprzez podjęcie działań naprawczych zapobiegającym dalszym nieprawidłowościom w przyszłości. Wato przy tym zauważyć, że nałożenie kolejnych kar na wykonawcę, także z innych tytułów, może świadczyć o nieskuteczności dotychczas podjętych działań naprawczych i konieczności zrewidowania dotychczasowej polityki danego podmiotu – tak aby procedura samooczyszczenia była skuteczna.

Co dodatkowo ważne, wykonawca nie powinien zapominać o wyczerpującym wyjaśnieniu okoliczności i faktów związanych z danym incydentem, który doprowadził do zastosowania kary pieniężnej – brak ustalenia konkretnych przyczyn nieprawidłowości uniemożliwia bowiem skuteczne wdrożenie środków naprawczych.

Kontakt z autorem: ludmila.kitaszewska@wkb.pl