Czy informacja dotycząca referencyjnego doświadczenia w zakresie usług może zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa?

W określonych przypadkach, informacja w zakresie usług referencyjnych może nie podlegać ujawnieniu ze względu na zastrzeżenie jej przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP, jedną z głównych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność. Przejawem tej zasady jest m.in. udostępnianie przez Zamawiającego ofert wraz z załącznikami w trybie art. 74 ust. 2 pkt 1 PZP. Jednocześnie, dostęp do informacji związanych z postępowaniem może zostać ograniczony jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie PZP. Jedną z takich okoliczności pozostaje zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym kontekście, dyskusyjnym pozostaje czy tajemnicę przedsiębiorstwa stanowić będzie realizacja umowy zawartej z podmiotem prywatnym.

W jednym z najnowszych orzeczeń KIO z dnia 9 grudnia 2021 roku (sygn. akt KIO 3440/21), Izba zwraca uwagę, że zasada jawności postępowania może zostać ograniczona w stosunku do umów zawartych z podmiotami prywatnymi. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem wyroku „umowy świadczone na rzecz podmiotów prywatnych, [...], nie mają przymiotu jawności a obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują stron tego stosunku prawnego do ujawnienia informacji dotyczących zawarcia i realizacji tak zawartych umów. Tak więc już ta okoliczność wyłącza możliwość jej ujawnienia.”


Kontakt z autorem: pawel.kania@wkb.pl