Czy dowody potwierdzające skuteczne przeprowadzenie procedury „self-cleaning” mogą być przedstawione po złożeniu oferty w postępowaniu?

Tak, o ile termin na przedstawienie dowodów potwierdzających przeprowadzenie procedury „self-cleaning” nie wynika wprost z dokumentacji zamówienia.

Instytucję tzw. „self-cleaningu” uregulowano w art. 110 ust. 2 PZP (który implementuje art. 57 dyrektywy 2014/24/UE - tzw. „Dyrektywa klasyczna”). Przepis ten umożliwia wykonawcom, wobec których występują określone przesłanki wykluczenia, wykazanie, że podjęli odpowiednie czynności oraz środki, mające na celu wykazanie ich wiarygodności i tym samym uzasadniają ich niewykluczanie z postępowań.

Jednocześnie, ciężar wykazania tej okoliczności spoczywa na wykonawcy. Zarówno art. 57 Dyrektywy klasycznej, jak i samo PZP nie określa jednak momentu, w którym wykonawca powinien przedstawić dowody świadczące o podjęciu działań naprawczych. Brak jednoznacznych regulacji spowodował sporą rozbieżność w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z jednym stanowiskiem, za skuteczne należało uznać przedstawienie dowodów przez wykonawcę po upływie terminu składania ofert. W orzecznictwie KIO można odnaleźć jednak wyroki, w których Izba uznała, że skuteczność „self-cleaningu” uzależniona jest od przedstawienia dowodów wraz z ofertą (zob. np. KIO 1335/17).

Wskazówką, które z powyżej opisanych stanowisk należy uznać za słuszne, powinien być wyrok TSUE z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie C-387/19 RTS infra BVBA. Zgodnie z uzasadnieniem orzeczenia przepis art. 57 ust. 6 Dyrektywy klasycznej nie stanowi przeszkody w tym, aby dowód podjęcia przez Wykonawcę środków naprawczych został przedstawiony w chwili składania oferty lub na późniejszym etapie procedury udzielania zamówienia. Tym samym, za TSUE opowiedział się za stanowiskiem, że dowód na skuteczne przeprowadzenie procedury samooczyszczenia może zostać przedstawiony przez Wykonawcę również po złożeniu oferty.

Warto jednak pamiętać, że powyżej opisana zasada doznaje ograniczenia w przypadku, gdy termin na złożenie dowodów został przewidziany w dokumentacji postępowania.

Kontakt: pawel.kania@wkb.pl