Czy brak podpisania przez wykonawcę umowy w wyznaczonym terminie zawsze stanowić będzie podstawę do unieważnienia postępowania?

Brak podpisania przez wykonawcę umowy w wyznaczonym terminie, w zależności od okoliczności, nie zawsze stanowić będzie podstawę do uznania, że uchyla się on od zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 255 pkt 7 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, m.in. w przypadku, gdy wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem (zob. KIO 288/14 oraz KIO 370/21) uchylanie się od podpisania umowy może polegać zarówno na bezpośredniej odmowie zawarcia umowy, jak i może wynikać z okoliczności, jak i z działań lub zaniechań wykonawcy. W tym kontekście, rozważyć należy, czy każdy brak podpisania umowy przez wykonawcę w wyznaczonym terminie, stanowić będzie podstawę do unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

Zgodnie z jednym z najnowszych orzeczeń KIO z 28 marca 2022 roku (sygn. akt KIO 686/22), Izba wskazała, że dokonanie zmian w projekcie umowy jest jedną z czynności zamawiającego, na którą wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania. Zamawiający, który dopiero na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, przekazuje wykonawcy zmieniony projekt umowy, w istocie pozbawia wykonawcę tego uprawnienia. […] W ocenie Izby nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której wykonawca, który niezwłocznie po otrzymaniu projektu umowy, zwraca uwagę zamawiającemu na fakt, iż przekazany mu projekt zawiera postanowienia, które nie są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami i czynnościami zamawiającego, zostaje uznany za uchylającego się od zawarcia umowy.

Kontakt z autorem: pawel.kania@wkb.pl