Aukcja elektroniczna - czy realność ceny należy zbadać jeszcze przed zaproszeniem do udziału w aukcji?

Tak - zamawiający który prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przewidział, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jeszcze przed zaproszeniem do udziału w aukcji elektronicznej.
W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zaproszenie do udziału w aukcji poprzedzone jest badaniem ofert. Zasadą jest, że zaproszenie do aukcji elektronicznej obejmuje jedynie tych wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu. Stanowi o tym art. 232 ust. 1 PZP który przewiduje, że: zamawiający zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przy użyciu połączeń elektronicznych wskazanych w zaproszeniu.
Z uwagi na okoliczność, że rażąco niska cena stanowi jedną z przesłanek odrzucenia oferty, jej zbadanie powinno nastąpić właśnie przed zaproszeniem wykonawców do udziału w aukcji. Oczywiście zamawiający powinien zbadać ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny także po przeprowadzeniu aukcji. Powyższa okoliczność jest ważna dla wykonawców – warto bowiem pamiętać, że kwestionowanie zaniechania odrzucenia oferty konkurenta dopiero w momencie uzyskania, po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, zawiadomienia o wyborze oferty oraz ofertach odrzuconych/wykonawcach wykluczonych może okazać się spóźnione.

Kontakt z autorem: ludmila.kitaszewska@wkb.pl