Czy zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej wymaga wykazania przez wykonawcę, że zmiana wskaźnika GUS wpłynęła na koszt realizacji zamówienia?

Nie, prawidłowo zredagowana klauzula waloryzacyjna powinna zapewnić zmianę wynagrodzenia wykonawcy „automatycznie”. Wystarczające jest osiągnięcie określonego wskaźnika przyjętego w umowie (np. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez Prezesa GUS wynoszący nie mniej niż 5%).

Wykonawca nie musi wykazywać, czy i w jaki sposób zmiana wskaźnika wpłynęła na koszt realizacji zamówienia. Ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia powinno być operacją arytmetyczną dokonaną według wzoru określonego w klauzuli waloryzacyjnej (np.: pozostałe, dotychczas niewypłacone wynagrodzenie wykonawcy x wskaźnik inflacji)

Dlatego nietrafny jest wyrażany nieraz pogląd (np. zaprezentowany przez Urząd Zamówień Publicznych), zgodnie z którym wykonawca powinien dodatkowo wykazać, że zmiana cen materiałów lub wysokości kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia.

Art. 439 ust. 2 pkt 3 PZP, zgodnie z którym klauzula powinna zawierać sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, powinien być bowiem rozumiany wyłącznie jako wymóg jednoznacznego określenia w umowie, jak ma zostać obliczone zwiększone wynagrodzenie (np. wzór matematyczny odwołujący się do przyjętego w umowie wskaźnika), a nie jako zastrzeżenie innych obowiązków po stronie wykonawcy, związanych powiązaniem zmiany cen z kosztem realizacji zamówienia (inaczej niż w przypadku zmiany np. minimalnego wynagrodzenia, w przypadku którego wykonawca musi dodatkowo wpływ taki wykazać – art. 436 ust. 4 lit. b PZP).

Dlatego zmiana wynagrodzenia nie powinna wymagać żadnej ingerencji ze strony wykonawcy, z wyjątkiem co najwyżej złożenia formalnego wniosku o podwyższenie wynagrodzenia w oparciu o przewidzianą w umowie klauzulę waloryzacyjną.

Kontakt z autorem: piotr.wojdak@wkb.pl