Czy złożenie oferty skompresowanej w innym formacie niż wymieniony w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (RKRI) skutkuje koniecznością odrzucenia oferty?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Kluczowe w tym zakresie będą w pierwszej kolejności postanowienia SWZ, które mogą wprost rozszerzać akceptowalne formaty o niewymienione w RKRI, albo zakazywać korzystania z niektórych formatów. W ostatniej wskazanej sytuacji złożenie oferty w formacie zakazanym przez zamawiającego w istocie będzie musiało wiązać się z odrzuceniem oferty. Natomiast w przypadku braku ww. sprecyzowań, należy pamiętać, że przedstawione w załączniku nr 2 do RKRI formaty stanowią tylko minimum, które zamawiający zobligowany jest akceptować i co do zasady nie wykluczają przyjmowania formatów innych niż tam wskazane.

W konsekwencji dopóki zamawiający otrzymuje od wykonawcy ofertę w formacie nie wymienionym przepisach rozporządzenia, ale wciąż możliwym do otworzenia bez podejmowania dodatkowych działań związanych z nabyciem innego oprogramowania niż przewidziane w załączniku nr 2 do RKRI, to należy przyjąć, że obowiązkiem zamawiającego jest taką ofertę otworzyć i procedować jako złożoną w prawidłowym formacie.

Powyższe rozważania pozostają zgodne z aktualnym orzecznictwem KIO (wyrok z 3.08.2020 r., KIO 1451/20), która na gruncie podobnego stanu faktycznego orzekła, że zamawiający jest zobligowany do otwarcia oferty skompresowanej w formacie .rar (nie przewidzianym w przepisach prawa ani SWZ) już choćby z tego powodu, że format może zostać otwarte we wskazanym w załączniku nr 2 do RKRI narzędziem 7.Zip.

Kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl