Czy wadium wnoszone w postaci gwarancji ubezpieczeniowej powinno obejmować dłuższy okres niż termin związania ofertą?

Jeżeli wadium jest wnoszone przez wykonawcę w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, która nakłada na Zamawiającego obowiązek zgłoszenia żądania wypłaty z gwarancji w terminie jej obowiązywania (często zastrzegając rygor doręczenia takiego żądania na piśmie na adres siedziby gwaranta), powinno obejmować dłuższy okres niż ten wynikający z terminu związania ofertą.  

W sytuacji, gdy okres ważności gwarancji pokrywa się dokładnie z terminem związania ofertą, a z treści dokumentu gwarancji wynika, że wszelkie roszczenia z gwarancji gwarant powinien otrzymać w okresie jej ważności, to tak wniesione wadium niedostatecznie zabezpiecza interesy Zamawiającego w całym okresie ważności gwarancji. W przypadku bowiem wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zatrzymanie wadium w ostatnim dniu ważności gwarancji Zamawiający nie ma realnej możliwości zgłoszenia gwarantowi żądania zapłaty przed upływem końcowego terminu.

Biorąc pod uwagę podstawowe funkcje wadium, Zamawiający powinien mieć praktyczną możliwość dokonania jego zatrzymania do upływu terminu na jaki zostało ustanowione. Co ważne wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej powinno mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. W praktyce zatem dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium wniesionego w formie gwarancji nie może być utrudnione.

W praktyce wystarczy zatem określenie terminu ważności gwarancji wadialnej upływającego przynajmniej jeden dzień roboczy po zakończeniu okresu związania ofertą (w przypadku możliwości złożenia oświadczenia wobec gwaranta w formie elektronicznej) lub kilku dni roboczych - w przypadku konieczności zachowania formy pisemnej.

Kontakt: ludmila.kitaszewska@wkb.pl