Czy w toku postępowania o zamówienie publiczne można dwukrotnie wezwać tego samego wykonawcę do uzupełnienia treści JEDZ?

Art. 128 ust. 1 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia JEDZ w przypadku błędów, bądź braków w dokumencie. Przyjmuje się, że przepis ten statuuje zasadę jednokrotności wezwania do uzupełnienia tego typu oświadczeń i dokumentów. Niemniej należy zauważyć, że zasadę tę należy przede wszystkim odnosić do sytuacji, w których kolejne wezwanie miałoby dotyczyć takich samych okoliczności jak pierwsze. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 26 sierpnia 2021 r. o sygn. akt KIO 2348/21: „powtórne wezwanie do uzupełnienia oświadczenia lub dokumentu jest niedopuszczalne wówczas, gdy dotyczy tego samego zakresu uzupełnienia, tj. sytuacji, gdy wykonawca na pierwsze wezwanie skierowane przez zamawiającego nie uzupełnił danego dokumentu w zakresie określonym w wezwaniu”. Mając powyższe na uwadze, za KIO, należy przyjąć, że wezwanie dotyczące, co prawda tego samego dokumentu tj. JEDZ-a, jednakże odnoszące się do innego zakresu uzupełnienia, a także wynikające z ujawnienia się nowych okoliczności w toku postępowania jest w dopuszczalne w świetle zasad prawa zamówień publicznych, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców.

Kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl