Czy treść dokumentu gwarancji wniesionego jako wadium może podlegać wyjaśnieniom bądź poprawie na podstawie art. 128 PZP (JEDZ i podmiotowe środki dowodowe) lub art. 223 (wyjaśniania i poprawiania ofert przez zamawiającego)?

Nie. Gwarancja wadialna nie została wymieniona wśród dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jednocześnie trudno dostrzec inne argumenty, które przemawiałyby za objęciem gwarancji wadialnej zakresem art. 128 PZP. Podobny pogląd wyraziła KIO w wyroku z dnia 8.06.2021 KIO, 1422/21.

Powoływanie się na art. 223 PZP również nie wydaje się celowe, a to z uwagi na fakt, że w orzecznictwie KIO konsekwentnie przyjmuje się, że wadium jest finansowym zabezpieczeniem oferty i jako takie nie stanowi jej części „rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy z wszelkimi doprecyzowującymi to oświadczenie dokumentami i informacjami co do zakresu i sposobu wykonania zobowiązania będącego przedmiotem zamówienia (Informacja UZP z 17.10.2018 r. „Zasady wnoszenia…” i orzecznictwo tam powołane).

Powyższe rozstrzygnięcia pozostają aktualne w świetle najnowszego orzecznictwa KIO, do którego można zaliczyć wyrok z 18.06.2021, KIO 1422/21. Zgodnie z jego brzmieniem „Ustawa pzp nie zawiera żadnych przepisów przewidujących możliwość poprawiania błędu polegającego na złożeniu w sposób nieprawidłowy wadium lub uzupełniania braku polegającego na niezłożeniu w ogóle wadium.”.  

Kontakt z autorem: mikolaj.cisel@wkb.pl