Czy można odrzucić ofertę w oparciu o zarzut rażąco niskiej ceny bez wezwania oferenta do wyjaśnień?

NIE – zanim zamawiający definitywnie uzna zaoferowaną cenę za rażąco niską i zdecyduje o odrzuceniu oferty zobowiązany jest wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Obowiązek ten nie wynika tak jednoznacznie z treści przepisów, lecz jego istnienie potwierdzono w orzecznictwie. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście niedawny – bo wydany 10 września 2020 r. – wyrok Trybunału Sprawiedliwości z w sprawie C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. W wyroku tym potwierdzono jednoznacznie, że nawet w sytuacji, gdy oferowana cena wynosi 0 euro nie można odrzucić oferty automatycznie, tylko z powodu oczywiście niskiej ceny. Taka decyzja mogłaby być uzasadniona „wyłącznie w przypadku, gdy dostarczone dowody nie uzasadniają w zadowalającym stopniu niskiego poziomu proponowanej ceny lub proponowanych kosztów”, a o tym można przekonać się dopiero po uzyskaniu wyjaśnień.

Jak bowiem wyjaśnił rzecznik generalny w związku ze sprawą C-367/19: „nie można przy tym pominąć paradoksu kota Schrödingera. Dopóki pudło nie zostanie otwarte i nie zostanie zbadana jego zawartość, nie można wykluczyć, że znajdujący się w środku kot jest żywy. Podobnie dopóki instytucja zamawiająca nie da oferentowi (…) możliwości wyjaśnienia logiki i struktury kosztów przyświecających jego ofercie, nie można będzie wykluczyć, że dana oferta może prowadzić do udzielenia zamówienia publicznego”. 

Więcej na ten temat: J. Kola, Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2020 r., C-367/19, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 7, s. 56-60.

Kontakt z autorem: jaroslaw.kola@wkb.pl